A CODE VDIC, az Önkéntes Katasztrófavédelmi Beavatkozó Kapacitás Együttes Fejlesztése elnevezésű és HUSKROUA/1702/8.1/0035 azonosítószámú projekt Nyitórendezvénye 2019.09.25-én, Sátoraljaújhelyen, a BIZTONSÁG HETE, ezen belül pedig a BIZTONSÁG NAPJA események keretében került megrendezésre.

A projekt előkészítésben a BORA 94 Nonprofit Kft. aktív szerepet vállalt.

A fő célkitűzések a Kárpátok Eurorégió térségében új önkéntes kapacitások létrehozása, eljárásmódok közös fejlesztése, a veszélyhelyzetek esetén a beavatkozó erőforrások összehangolása, egy négyoldalú határmenti együttműködés keretében.

Egy közös, határon átnyúló önkéntes hálózat létrehozásával a projektpartner szervezetek fő célja a természeti és ember okozta katasztrófák megelőzése és rugalmas ellenállóképesség fejlesztése a programterületen.

A Biztonság Napján rendezett – az Európai Együttműködés Napjához is kötődő -, projektindító rendezvény ünnepélyes keretet biztosított és jó lehetőséget adott a projekt fejlesztési elképzeléseinek minél szélesebb körben való megismertetéséhez.

Napjaink egyik kihívása mind nemzeti mind nemzetközi szinten a közösségek számára a káresemények növekvő száma és mértéke. Nyilvánvaló, hogy ezt a tendenciát ellentételezni csak a társadalom erőforrásainak nagyobb mérvű, hatékonyabb kihasználásával lehet. Annak ellenére, hogy nemzeti szinten, az új katasztrófavédelmi törvény bevezetése óta Magyarországon jelentős fejlesztések folynak, és folytak, az integrált katasztrófavédelem és a kiterjedt kárterület kezelés nem nélkülözheti a jól kiképzett és felszerelt önkéntes szervezeteket.

A projekt a növekvő káresemények előfordulásának és a közösségre mért károk csökkentésének lehetőségeit támogatja, egyrészt a fenyegetett közösségek rugalmas ellenálló képességének növelésével, másrészt a beavatkozó önkéntes szervezetek humán és eszközfejlesztése segítségével.

Az önkéntesek emberi erőforrásainak növelését egyrészt a társadalom mind szélesebb rétegéinek bevonása (toborzás), másrészt a meglévő állomány megtartása/fejlesztése/képzése jelenti. Az önkéntes emberi erőforrás-menedzsment az egyénnek, mint a fejlesztés alanyának a célirányos befolyásolását jelenti, alkalmazkodóképességének és felkészültségének javítása érdekében, amit a projekt képzési lehetőségei teljes mértékben támogatnak.

Az egyre gyorsuló ipari és technológiai fejlesztések és az egyre gyakrabban előforduló extrém időjárási körülmények rendkívüli mértékben megnövelik a társadalomra ható fenyegetéseket, kockázatokat; ezt az egyre erősödő sérülékenységet csak korszerű eljárásmódokkal és korszerű eszközökkel lehet kezelni. Az önkéntes szervezetek projektszemléletű anyagi-technikai fejlesztését a humánerőforrásokkal egyenrangú, azokat kiegészítő és azokkal szoros kapcsolatban lévő kérdéskörként kezelik a projekt partnerek. A résztvevő szervezetek (önkéntes és egyházi szervezetek és önkormányzatok) projektfejlesztési iránya feladatorientált jellegű; a gyakorlati alkalmazásra való felkészülés áll a középpontban. A fejlesztések a programterületen jelentősen növelik a lakosság biztonságát.

A partnerek közös fejlesztő tevékenysége az alapja a jövőben, a hatásos közös, határmenti önkéntes, segítségnyújtó beavatkozásnak. A közös munka alapján növekvő kapacitások mind nemzeti, mint térségi szinten magasabb szintű és gyorsabb beavatkozást tesznek lehetővé a helyi, nemzeti és határmenti régiók szintjén egyaránt.

A projekt a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI CBC 2014-2020 Program támogatásával valósul meg.

A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK:

 • Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség (vezető partner)
 • Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pálháza (Magyarország)
 • Királyhelmec (Kráľovský Chlmec) Város Önkormányzata (Szlovákia)
 • Szinérváralja (Seini) Önkormányzata (Románia)
 • Babeș–Bolyai Tudományegyetem (Románia)
 • Kárpátaljai Református Egyházkerület (Ukrajna)

A megvalósítás időszaka: 2019. szeptember 1. – 2021. augusztus 31. (24 hónap)

A támogatás összege: 847 630,69 €

A projekt teljes költségvetése: 941 811,90 €.

Videóanyag a Nyitórendezvényről itt érhető el:

CODE VDIC a hírekben

Rádióinterjú pedig itt:

Közösségi média oldalak:

https://www.facebook.com/codevdic/

https://twitter.com/CodeVdic

 

CODE VDIC project – Press release

The Opening Event of the “CODE VDIC – Common Development of Volunteer Disaster Intervention Capability” (project number HUSKROUA / 1702 / 8.1 / 0035), was held on 25.09.2019 in Sátoraljaújhely, within the framework of the SECURITY WEEK, including the SECURITY DAY.

BORA 94 Nonprofit Kft. has played an active role in the preparation of the project.

The main objectives are to create new volunteer capacities, to develop joint procedures, to coordinate intervention resources in case of emergencies in the Carpathian Euroregion, through quadrilateral cross-border cooperation.

By establishing a common cross-border volunteer network, the main aim of the project partner organizations is to prevent natural and man-made disasters and to develop resilience in the programme area.

The project launching event, organized on the SECURITY DAY – also linked to European Cooperation Day -, provided a solemn framework and a good opportunity to publicize the project’s development ideas.

One of the challenges that communities are facing today, both nationally and internationally, is the increasing number and scale of disasters. Obviously, this tendency can only be reversed by a greater and more efficient use of the resources of society. Although significant improvements have been made at national level in Hungary since the introduction of the new Disaster Management Act, integrated disaster management and extensive damage management cannot be dealt with without well-trained and equipped volunteer organizations.

The project supports opportunities for reducing the increasing disaster incidents and the degree of harm they do to the community, both by increasing the resilience of vulnerable communities and by developing the human and equipment aspects of intervening volunteer organizations.

Increasing the human resources of volunteers involves, on the one hand, engaging (recruiting) more and more members of society and, on the other hand, retaining / developing / training the existing staff. Voluntary Human Resource Management (HRM) is the process of purposefully influencing an individual as a development subject to improve his or her adaptability and preparedness; it is such an activity that is fully supported by the project’s training opportunities.

The ever-accelerating industrial and technological developments and the increasing occurrence of extreme weather conditions are exacerbating the threats and risks to society; this growing vulnerability can only be addressed by modern procedures and tools. Project partners consider the project-related material-technical development of volunteering organizations as equally important, complementary and closely related to the development of human resources. The project development direction of the participating organizations (voluntary and ecclesiastical organizations and municipalities) is task-oriented; the focus is on preparing for practical application. Such developments in the program area significantly increase the safety of the population.

The joint development activities of the partners are the basis for an effective joint cross-border volunteering intervention in the future. Increasing capacities based on collaborative work at both national and regional level will allow for a higher and faster intervention at the local, national and border regions.

The project is funded by the Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC 2014-2020 Programme.

PARTNERS INVOLVED:

 • Zemplén Region Civil Protection and Disaster Management Association (Lead Beneficiary)
 • Volunteer Firefighter Association Pálháza (Hungary)
 • Municipality of Kráľovský Chlmec (Slovakia)
 • Town of Seini (Romania)
 • Babeş-Bolyai University (Romania)
 • Transcarpathian Reformed Church (Ukraine)

Implementation Period: September 1, 2019 – August 31, 2021 (24 months)

Total grant: € 847,630.69

Total budget for the project: € 941,811.90.

Video link about the event (in HU language only):

CODE VDIC on the news

Radio iterview here (in HU language only): 

Social media pages:

https://www.facebook.com/codevdic/

https://twitter.com/CodeVdic