A BORA 94 Nonprofit Kft. vezetése alapvető kötelezettségének tartja, hogy a jogszabályokban rögzített előírásoknak eleget téve hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, működésével kapcsolatos közérdekű adatokat.

Általános közzétételi kötelezettségek:

Közzétételi lista

(A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint)

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. Kapcsolat, Szervezet, Vezetők

Elérhetőségi adatok

BORA 94 Nonprofit Kft.
Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Iroda: 3525 Miskolc, Városház tér 1. A épület II. emelet
e-mail: bora94@mfu.hu weboldal: www.bora94.hu
Cégjegyzékszám: 05-09-017021

A BORA 94 Nonprofit Kft. vezetőjének elérhetőségei:
Név: Surmann Antal, Beosztás: ügyvezető, Telefon: +36 46 612 480

A szervezeti struktúra

A társaság irányítása

A BORA 94 Nonprofit Kft. alapító-tulajdonosa a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, amelynek felhatalmazásával az ügynökséget az ügyvezető irányítja.
A társaság tulajdonosi érdekeknek megfelelő, jogszerű és gazdaságossági értelemben célszerű működésének ellenőrzésére, valamint a társaság alapító okiratában rögzített kérdésekben az ügyvezető döntéseinek előzetes jóváhagyására hivatott a felügyelőbizottság, amelynek tagjait a közgyűlés jelöli ki, és amely testület kizárólag a rá vonatkozó jogszabályoknak és a közgyűlésnek van alárendelve.

A BORA 94 Nonprofit Kft. szervezeti ábrája

Kft. ügyvezetője:
2022.07.05. óta: Surmann Antal

A BORA 94 Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága:
Szalai Szabolcs
Majoros Miklósné
Konyári György

2. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe:

Miskolci Törvényszék Cégbírósága

A TEVÉKENYSÉG, MŰKÖDÉS ADATAI

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

A BORA 94 Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

2. Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adat megismerési iránt bárki – bármely természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmet nyújthat be a BORA 94 Nonprofit Kft.-hez az alábbiak szerint:

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelem teljesítésére vonatkozó eljárás a kérelem benyújtásával indul. A közérdekű adat megismerése iránt bárki – bármely természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban kérelmező) kérelmet nyújthat be a BORA 94 Nonprofit Kft.-hez. A kérelem benyújtása szóban, írásban illetve elektronikus úton (személyesen vagy postai úton) történhet. A szóban előterjesztett kérelem csak személyesen terjeszthető elő, telefonon történő előterjesztés nem lehetséges. Személyesen előterjesztett kérelem esetén, annak dokumentálása és pontos teljesítése érdekében egy, a közérdekű adat megismerése iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatványt kell kitölteni és aláírni. A kitöltött nyomtatványt a BORA 94 Nonprofit Kft. adatvédelmi felelősének kell átadni, vagy elektronikus úton megküldeni. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek a BORA 94 Nonprofit Kft. a tudomására jutását követő lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Betekintésre a BORA 94 Nonprofit Kft. hivatali helyiségében, munkaidőben az adatvédelmi felelőssel előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor. A betekintés során a kérelmező az adatokról feljegyzést készíthet, illetve azokról másolatot kérhet. Ennek megtörténtéről feljegyzést kell készíteni. A másolatot a kérelmező az alábbiak szerint kérheti:

  • papír alapon,
  • számítástechnikai adathordozón (CD),
  • elektronikus levélben.

Ha a kérelmező csak szóbeli tájékoztatást kér, ennek tényét az iraton rögzíteni kell. Egyéb esetekben a tájékoztatásnak a kérelmező által igényelt technikai eszközzel és módon kell eleget tenni. Az adatok átadása személyesen, vagy nem személyes átvétel esetén: postai, illetve elektronikus úton történhet. Ha a kérelem csak részben teljesíthető, a kérelmezőt tájékoztatni kell a nyilvánosságra hozatalban korlátozott adatok köréről és megismerhetőségének módjáról. A kérelem teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt 8 napon belül írásban értesítik a kérelmezőt. A kérelem teljesítésének megtagadásáról szóló tájékoztatónak tartalmaznia kell:

  • a kérelem teljesítés megtagadásának tényét, valamint a megtagadás indokát,
  • és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást.

A kérelem teljesítésének megtagadása esetén a kérelmezőt tájékoztatni kell, hogy a közérdekű adatra vonatkozó kérelem elutasítása miatt bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A kérelem teljesítésének megtagadását meg kell indokolni, megjelölve, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény mely rendelkezése alapján lett megtagadva az adatszolgáltatás. A kérelmező a felvilágosítás megtagadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

A közérdekű adataink a www.kozadat.hu keresőjében elérhetőek.

2022. évben a beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylés száma: 0 db

Ebből a közfeladatot ellátó szerv által

  • teljesített: 0 db
  • részben teljesített: 0 db
  • elutasított: 0 db

Közzétételi szabályzat

KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

1. Éves költségvetések

A BORA 94 Nonprofit Kft. 2022-es üzleti terve

2. Számviteli beszámolók

A BORA 94 Nonprofit Kft. 2021. éves beszámolója

Valamennyi beszámoló (2009-2021) és mellékleteinek megtekintése

MŰKÖDÉS

1. A foglalkoztatottak

Az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Munkavállalóknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke*
Jogcím Összeg Ft
Szemüveg: 2 évente maximum 30.000 Ft
Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően.
Cafeteria 26.000 Ft/hó

 

Etikai kódex

Panaszkezelési szabályzat