Tisztelt Ajánlattevő !

A BORA 94 Nonprofit Kft. árajánlati felhívást tesz közzé az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban (a továbbiakban: Interreg SKHU) megvalósuló SKHU/1902/4.1/101 azonosítószámú „ACTIVE AGEING – Create a cross-border team of ambassadors in order to improve the quality of life for Slovak and Hungarian seniors„ című projekt (továbbiakban: projekt) 4.  sz tevékenységéhez kapcsolódóan  fitness berendezések és gépek  beszerzése  tárgyában az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő adatai:

Neve: BORA 94 Nonprofit Kft.

Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.

Képviseli: Lenártek András ügyvezető

Adószáma: 22248848-2-05

Az ajánlatkérő e-mail címe: lenartek.andras@mfu.hu

 1. Az ajánlatkérés tárgya és a feladat leírása, a teljesítés módja:

A projekt keretében egy ún. „Aktív Időskor Központ” kerül kialakításra, ahol számos, az idősek számára nyújtott szolgáltatás válik elérhetővé.  Többek között sportolási lehetőséggel biztosítják az időskorúak aktív időtöltését, melynek a helyszíne a Tiszáninneni Református Diakóniai Központ  (Miskolc, 3525 Palóczy u. 8 ).

Az Aktív Időskor Központ berendezéséhez az alábbi eszközök beszerzése szükséges:

 • Elliptikus tréner
 • Háttámlás szobakerékpár
 • Flabelos/ Vibrációs gép
 • Taposógép
 • Masszázsfotel
 • Egyensúlyozó korong
 • Dinamikus ülőpárna
 • Erősítő gumiszalag
 • Masszírozó labda
 • Kézerősítő szett
 • Koordinációs párna állvány

A pontos paramétereket, darabszámokat a mellékelt ajánlatkérő táblázat (eszközlista) tartalmazza. (1. számú melléklet).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a beszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, típusú dologra való hivatkozást a táblázatban, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

 1. Teljesítési határidő a teljesítés helye:

Teljesítés határideje: A szerződéskötéstől számított 3 hét  

Teljesítés helye: 3525, Miskolc, Diakóniai Központ. Palóczy u. 8.

 1. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
 • A feladat ellátásának pénzügyi fedezetét a projektben elnyert támogatás biztosítja.
 • Nyertes ajánlattevő egy végszámla kibocsátására jogosult a teljesitést és annak Ajánlatkérő általi igazolását követően. A végszámla a beüzemelést és betanítást követően esedékes.
 • Megrendelő előleget nem biztosít.
 • Megrendelő a teljesítés igazolását követően kiállított számlát a számla kiállításától számított 15 napon belül, átutalás útján egyenlíti ki azzal, hogy Vállalkozó köteles a számlát a kiállítástól számított 3 napon belül Megrendelőnek átadni. Amennyiben Vállalkozó e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fizetési határidő kezdete a számla Megrendelő általi kézhezvételének napja.
 • Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerinti késedelmi kamat, valamint a behajtási költségátalányról  szóló 2016. évi IX. törvény szerinti költségátalány megfizetését vállalja.
 • Késedelmes fizetés esetén Megbízó a Polgári Törvénykönyről szóló 2013 évi V. törvényben ( a továbbiakban: Ptk.) meghatározott késedelmi kamat megfizetésére köteles.
 1. Ajánlatok bírálati szempontja:

A nyertes ajánlat kiválasztása a beérkezett árajánlatok közül az összességében legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján történik.

 1. Ajánlati kötöttség ideje:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt követő legalább 90 napig marad kötve ajánlatához.

 1. Az árajánlat kötelező tartalmi elemei, benyújtásának módja és határideje, az eljárásban történő részvételt kizáró okok:

Tartalmi követelmények:

 • az ajánlatkérő megnevezése,
 • az ajánlattevő megnevezése, azonosító adatai, cégjegyzésre jogosult neve és aláírása;
 • az ajánlat tárgyának pontos megnevezése (pályázati azonosító feltüntetésével),
 • szolgáltatás meghatározása,
 • az árajánlat érvényessége,
 • a nettó és bruttó vállalkozói díj, valamint az áfa mértéke,
 • további, kötelezően előírt mellékletek.

Az árajánlat benyújtásának módja és határideje:

Az árajánlatot magyar nyelven, egy eredeti példányban, lezárt borítékban, sértetlen csomagolásban az Ajánlatkérő székhelyére személyesen, vagy postai úton (3530 Miskolc, Hunyadi u. 3.) vagy e-mailben a racz.adrienn@mfu.hu e-mail címre, pdf. formátumban, cégszerű aláírással ellátva, 1 példányban 2021. augusztus 3.  16:30 óráig kell elküldeni.

Az ajánlatkérő ajánlattételi adatlap (árajánlat) mintát biztosít jelen ajánlatkérés mellékleteként.

A postán feladott vagy személyesen, vagy futár által kézbesített ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidőig a beadás helyén és időpontjában rendelkezésre áll. A kézbesítésből származó bárminemű késedelem Ajánlattevő felelőssége.

A határidőn túl érkezett ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.

A borítólapon/borítékon kérjük feltüntetni a következő szöveget:

SKHU AMBASSADORS SKHU/1902/4.1/101 – Ajánlat Fitness eszközökre 2021. augusztus 3. 16:30 óra előtt az ajánlat nem bontható fel!

 1. Az eljárásban történő részvételt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

 1. a szerződéssel érintett szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (továbbiakban: érintett dolgozó/ munkatárs),
 2. az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,
 3. az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
 4. egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget.
 5. aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van.
 6. akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,
 7. aki nem szerepel a cégjegyzékben, egyéb közhiteles nyilvántartásban,
 8. aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal, vagy annak megfelelő alvállalkozóval,
 9. aki korábbi, az ajánlatkérővel kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el,
 10. akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggesztette, illetve törölte,
 11. aki nem minősül átlátható szervezetnek,
 12. aki a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két év során az ajánlatkérővel kötött szerződésének teljesítése során szerződési kötelezettségét nem teljesítette, amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvényesítésre, vagy a teljesítési véghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal 10 napot meghaladó késedelembe esett, amelyek folytán vele szemben késedelmi kötbérigény került érvényesítésre,
 13. aki a kizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.
 14. akivel szemben jogszabályban, továbbá az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program magyar kedvezményezettjei számára előírt Beszerzési Útmutatóban, vagy egyéb kötelező előírásban foglalt kizáró, vagy összeférhetetlenségi okok felmerülnek.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.

8. Hiánypótlás:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

 1. Ajánlattevő tájékoztatása az eljárás eredményéről:

Ajánlatkérő az Ajánlattevőt az eljárás eredményéről annak megállapítását követő 5 napon belül tájékoztatja.

 1. A szerződéskötés tervezett időpontja:

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldését követő naptól számított 8 napon belül.

 1. A szerződés típusának meghatározása:

Adásvételi szerződés.

 1. Kapcsolattartás

Amennyiben az ajánlattételi felhívással kapcsolatosan kérdése merül fel, az alábbi elérhetőségen kérhet információt:

Név: Rácz Adrienn

E-mail: racz.adrienn@mfu.hu

 1. Egyéb feltételek:

Ajánlattevő közreműködőt (alvállalkozót) igénybe vehet a teljesítéshez, azonban ajánlatában nyilatkoznia kell az estleges alvállalkozókról.

Ajánlattevő a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik (a szerződésben rögzített határidőt elmulasztja), késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %ap, minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után.

A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, attól elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít, kötelezhető a hiba kijavításáig a hibás teljesítéssel érintett (rész)teljesítések nettó értéke 0,5 %-ának megfelelő mértékű napi (naptári) kötbért fizetni az Megrendelő részére (minden megkezdett naptári napra). Amennyiben Vállalkozó a hibát 15 naptári napon belül nem tudja kijavítani, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul, köteles a nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő felé az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni.

Vállalkozó által megajánlott, átalánydíjban meghatározott vállalkozói díj a jelen eljárás tárgyát képező valamennyi feladat elvégzésére (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra stb.) fedezetet kell, hogy nyújtson.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlat benyújtási határidejét megelőzően az ajánlattételi felhívást szükség esetén módosítsa vagy indokolás nélkül visszavonja, illetve az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes eljárás esetén is a szerződés megkötését indokolás nélkül megtagadja (Ptk. 6: 74.§ (2)). A szerződéskötés megtagadása kártérítési igényt nem keletkeztet.

Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevő képviseletére jogosult természetes személyt, hogy az árajánlatban megadott személyes adatait árajánlat kérés jogcímén kezeli.

A személyes adatok címzettjei: az Ajánlatkérő árajánlatok kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói és jogi képviselője, mint adatkezelők.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a projekt fenntartási idejének vége.

A személyes adatok közül a név adatfeldolgozásra átadásra kerülhet kézbesítés céljából a Magyar Postának.

Ajánlattévő képviselőjének, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az általa nyilvántartott személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.

Az adatszolgáltatás az árajánlat benyújtásához feltétlenül szükséges adatok tekintetében előfeltétele az árajánlat érvényességének, azonban Ajánlattevő képviselője a személyes adatok (név) megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a benyújtott árajánlat érvénytelen. 

Ajánlattevő képviseletében eljáró személynek nyilatkoznia kell, hogy – mint érintett természetes személy – az ajánlatkérő Adatkezelési tájékoztatóját megismerte, az adatkezelők és adatfeldolgozók személyéről a tájékoztatást megkapta, az abban foglalt információkat és tájékoztatást tudomásul vette, a személyes adatai kezeléséhez és feldolgozásához annak alapján hozzájárul, vagy nem járul hozzá.

Kérem ajánlati felhívásunkat elfogadni, ajánlatukat elkészíteni és részünkre határidőben benyújtani szíveskedjenek.

Miskolc, 2021.  július 29.

                                                         Tisztelettel:

                                                                                              Lenártek András

                                                                                                       ügyvezető

 

 

Mellékletek:

Ajánlattételi adatlap (árajánlat, nyilatkozatok) minta

Eszközlista