Tisztelt Ajánlattevő!

BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. árajánlatot kér Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (a továbbiakban: SKHU) SKHU/1801 számú felhívása keretében megvalósuló, „InnoCult – Innovative development of Cultural and Active Tourism along the touristic routes in Hegyköz Area” című projekt (acronym: InnoCult, projektazonosító: SKHU/1801/1.1/028) megvalósításához, projekt részét képező kommunikációs feladatok ellátásához tárgyban az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő adatai:

Neve:                  BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Székhelye:          3525 Miskolc, Városház tér 1.

Képviseli:            Lenártek András ügyvezető

Adószáma:         22248848-2-05

Az ajánlatkérő e-mail címe:

E-mail:                lenartek.andras@mfu.hu

 1. Az ajánlatkérés tárgya és a feladat leírása, a teljesítés módja:

„InnoCult – Innovative development of Cultural and Active Tourism along the touristic routes in Hegyköz Area” című projekt (acronym: InnoCult, projektazonosító: SKHU/1801/1.1/028) megvalósításához szükséges 2. tevékenység keretében a Támogatási Szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint, az alábbi feladatokra vonatkozóan:

 1. Közösségi média (Facebook) megjelenések: kreatív tartalom megjelentetése Facebook hirdetésként, a Láthatósági követelmények útmutatója és az Arculati kézikönyv előírásai szerint, illetve a projekt arculati elemeinek alkalmazásával. Összesen 10 darab Facebook hirdetés megjelentetése. A Facebook hirdetések nyelve: magyar és szlovák.
 2. Google Ads keresőszó-kampány során a vállalt megjelenés a kereső hirdetési mezőben: 200 darab. A kampány célja a projekt weboldalának vagy a projekt applikációjának hirdetése.
 3. Brosúra készítése és nyomtatása, amely tartalmazza a projekt szempontjából fontos turisztikai attrakciókat és a projektben elkészült művészeti installációkat. Célközönség: turisták. Példányszám: 500 db. Méret, technika: A3 – 2 oldal – ‘térképes hajtással’. Végformátum (bezárt): A3 (297 x 420 mm), fekvő. Oldalak: 2 oldal. Színek: 4/4 – szín (4 szín CMYK). Papírválasztás: 115 gr matt műnyomópapír. Az elkészült brosúra térkép stílusú, rajzolt. Nyelv: magyar, szlovák és angol (egy kiadványban mind a három nyelv).
 4. Hírlevél: 2 darab e-hírlevél készítése, képekkel, fotókkal illusztrálva. Nyelv: magyar és szlovák.
 5. Sajtótájékoztató megszervezése és sajtóközlemény készítése a projekt eredményeiről. A projekt szempontjából releváns médiaorgánumok összegyűjtése a határ mindkét oldaláról, sajtólista biztosítása a vendégek meghívásához és a sajtóközlemény megküldéséhez. A sajtótájékoztató rendezvény lebonyolítása. A sajtóközlemény nyelve: magyar, szlovák és angol. A sajtótájékoztató a projekt zárórendezvényével egybekötve kerül megvalósításra, amelynek tervezett időpontja: 2021. június-július. Tervezett résztvevőszám: 10 fő.

A kommunikációs anyagokban kötelező az Interreg SKHU Program arculati elemeinek szerepeltetése a Láthatósági követelmények útmutatója és az Arculati kézikönyv előírásai szerint, illetve a projekt arculati elemeinek alkalmazása. A program arculati elemeinek elérhetősége: https://www.skhu.eu/letoltes. A projekt arculati elemei a szerződéskötést követően az Ajánlatkérő részéről átadásra kerülnek.

Teljesítés módja:

 1. Közösségi média (Facebook) megjelenések: a megjelenések összegyűjtése és átadása elektronikusan a Megbízó részére.
 2. Google Ads kampány megvalósítása: a kampány megvalósítását igazoló dokumentumok elektronikus átadása.
 3. Brosúra készítése és nyomtatása: a nyomtatott brosúrák átadása a Megbízó telephelyén. Az elkészült anyag átadása pdf és jpeg formátumban.
 4. Hírlevél: a hírlevelek átadása elektronikus formában a Megbízó részére. A hírlevelek kiküldése a Megbízó feladata.
 5. Sajtótájékoztató megszervezése és sajtóközlemény készítése: a megvalósult sajtótájékoztató dokumentumainak átadása: a jelenléti ív eredeti, nyomtatott példányban, a fotók elektronikus úton. Az elkészített sajtóanyag és sajtólista átadása elektronikus formában.
 1. Teljesítési határidő:

A szerződés aláírásától kezdve a projekt befejezéséig, 2021. július 31-ig.

 1. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
 1. A feladat ellátásának pénzügyi fedezetét a projektben elnyert támogatás biztosítja.
 2. Nyertes Ajánlattevő egy számla kibocsátására jogosult a teljesítést és annak Ajánlatkérő általi igazolását követően.
 3. Ajánlatkérő a teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, amennyiben az előlegre nyertes Ajánlattevő igényt tart. Az előleg a szerződéskötést követő 8 napon belül kerül kifizetésre.
 4. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a díjakat és járulékos költségeket, melyek az ajánlat tárgyának megvalósításához szükségesek.
 5. Ajánlatkérő a teljesítésigazolást követően kiállított számlát, az adott számla kiállításától számított 15 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki. Nyertes Ajánlattevő a számla kiállításától számított 3 napon belül köteles a számlát Ajánlatkérő részére eljuttatni. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fizetési határidő kezdete a számla kézhezvételének napja.
 6. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott késedelmi kamat megfizetésére köteles.
 7. A vállalkozói díj átalánydíj, amelynek magában kell foglalnia a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi díjat, költséget, a szerzői jogi oltalommal törvényileg védett szolgáltatás felhasználási joga korlátlan, harmadik személy részére is átadható átengedésének ellenértékét is.
 1. Árajánlat kötelező tartalmi elemei
 • Az ajánlatkérő megnevezése,
 • Az ajánlattevő megnevezése, azonosító adatai, cégjegyzésre jogosult neve és aláírása;
 • Az ajánlat tárgyának megnevezése,
 • Az árajánlat érvényessége,
 • A nettó és bruttó ajánlati ár, valamint az ÁFA mértéke.

 

 1. Az ajánlat benyújtásának módja, határideje:

Az árajánlatot magyar nyelven, egy eredeti példányban, lezárt borítékban, sértetlen csomagolásban az Ajánlatkérő telephelyére személyesen, futár által vagy postai úton (3530 Miskolc, Hunyadi u. 3.) vagy e-mailben a lenartek.andras@mfu.hu e-mail címre, cégszerű aláírással ellátva, 1 példányban 2021. május 10-én 16.00 óráig kell elküldeni, melyhez ajánlatkérő ajánlati mintát biztosít jelen ajánlatkérés mellékleteként. A minta használata nem kötelező, de a fenti kötelező elemeket tartalmaznia kell az ajánlatnak.

A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidőig postára adásra kerül. A személyesen, vagy futár által kézbesített ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidőig a beadás helyén és időpontjában rendelkezésre áll. A kézbesítésből származó bárminemű késedelem Ajánlattevő felelőssége. Az érvényesség feltétele, hogy e-mail útján az ajánlat a fenti határidőig beérkezzen.

A határidőn túl érkezett ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.

Nem elektronikus ajánlattétel esetén a borítékon/csomagoláson kérjük feltüntetni a következő szöveget:

Kommunikációs feladatok ellátása „InnoCult – Innovative development of Cultural and Active Tourism along the touristic routes in Hegyköz Area” SKHU/1801/1.1/028 projekt

 1. Az eljárásban történő részvételt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

 1. nem független ajánlattévő, azaz amelyben az ajánlatkérő támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol (összeférhetetlenség),
 2. az ajánlatkérő támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül,
 3. az ajánlattevő ugyanabban a beszerzési eljárásban nem jelenhet meg a sajátjától eltérő másik ajánlatban (vagy jelentkezésben) sem ajánlattevőként (vagy részvételre jelentkezőként), sem alvállalkozóként, sem alkalmasságot igazoló szervezetként,
 4. egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,
 5. aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van,
 6. akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,
 7. aki nem szerepel a cégjegyzékben, egyéb közhiteles nyilvántartásban,
 8. aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal, vagy annak megfelelő alvállalkozóval,
 9. aki korábbi, az ajánlatkérővel kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el,
 10. akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggesztette, illetve törölte,
 11. aki a kizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott,
 12. akivel szemben jogszabályban, továbbá az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program magyar kedvezményezettjei számára előírt Beszerzési Útmutatóban, vagy egyéb kötelező előírásban foglalt kizáró, vagy összeférhetetlenségi okok felmerülnek.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.

 1. Ajánlattevő tájékoztatása az eljárás eredményéről

Ajánlatkérő az Ajánlattevőt az eljárás eredményéről annak megállapítását követő 5 munkanapon belül tájékoztatja.

 1. A szerződéskötés tervezett időpontja

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldését követő naptól számított 8 munkanapon belül.

 1. A szerződés típusának meghatározása

Vállalkozási szerződés.

 1. Hiánypótlás

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

 1. Ajánlatok bírálati szempontja

A nyertes ajánlat kiválasztása a beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján történik.

 1. Ajánlati kötöttség ideje

Ajánlattevő az eredményhirdetési időpontot követő legalább 90 napig marad kötve ajánlatához.

 1. Egyéb feltételek

A beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő a beszerzési eljárás lezárása után a szerződés teljesítésébe olyan alvállalkozót nem vonhat be, aki a beszerzési eljárásban maga is ajánlattevő volt.

Ajánlattevő a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy késedelem, valamint hibás teljesítés és meghiúsulás esetére a szerződésben kötbér kerül kikötésre. A kötbér alapja Ajánlattevőnek felróható okból történő késedelem esetén a teljes nettó vételár, mértéke minden késedelmes nap után a kötbér alap 0,5 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke legfeljebb a nettó vételár 15 %-a, a napi tételek maximális száma legfeljebb 30 nap, melynek túllépése esetén beállnak a meghiúsulás jogkövetkezményei.

Amennyiben Ajánlattevőnek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, a meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vételár 20%-a.

Amennyiben Ajánlattevő hibásan teljesít, kötelezhető a hiba kijavításáig, vagy a termék kicseréléséig a nettó vételár 0,5 %-ának megfelelő mértékű naptári napi hibás teljesítési kötbért fizetni az Vevő részére minden megkezdett naptári napra. Amennyiben Ajánlattevő a hibát 30 naptári napon belül nem javítja ki, vagy a terméket nem cseréli ki, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és a szerződés meghiúsulásának esetében irányadó kötbért követelni.

Megrendelő a rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotások tekintetében a rendelkezés és korlátlan felhasználás jogát kiköti.

Vállalkozó a Megrendelő részére átadott termékekre, valamint fotó- és egyéb dokumentációra (a továbbiakban: dokumentáció) vonatkozóan teljes körű, korlátlan, azaz területi korlátozás nélküli és határozatlan időre szóló – kizárólagos felhasználási és rendelkezési jogot kell, hogy biztosítson Megrendelő részére, melynek keretében Megrendelő a Vállalkozó által átadott dokumentációt szabadon felhasználhatja. A szabad felhasználás joga magában foglalja azt a lehetőséget is, hogy a dokumentációt Megrendelő módosítsa, átdolgozza, továbbdolgozza, kiegészítse, többszörözze, vagy ezek érdekében azt más, harmadik személy részére szükség szerint átadja. Megrendelő a dokumentációt tetszőleges példányszámban sokszorosíthatja. Megrendelő a felhasználás jogát az átadással megszerzi, az átadott dokumentációval szabadon rendelkezik a szerződés megszűnését követően is.

Vállalkozónak szavatolnia kell, hogy az elkészítendő dokumentáció felhasználási jogának átengedésére jogosult, és ki kell jelentenie, hogy harmadik félnek nem állt, áll, vagy a jövőben nem fog fennállni olyan szerzői, vagy személyiségi joga, amely Megrendelőt megakadályozná a dokumentáció jogszerű használatában, illetve a felhasználási jogok meghatározott körének jelen szerződés szerinti megszerzésében, gyakorlásában.

Ha a Vállalkozó a munkavégzés során másnak a jogi oltalomban részesített szellemi alkotását, vagy személyiségi jogot érintő dokumentumot használ fel, Vállalkozó köteles beszerezni a harmadik személy engedélyét, hozzájárulását. Ha a harmadik személy az engedély, hozzájárulás megadásáért ellenszolgáltatást kér, annak megfizetése Vállalkozó kötelessége. Ha a szerzői, vagy személyiségi jog jogosultja az engedélyt megtagadja, vagy a jog jogosultjának személye nem elérhető, a szerzői jogi oltalommal védett, vagy személyiségi jogot sértő forrást Vállalkozó nem használhatja fel.

Ha harmadik személy joga a Megrendelő jogait korlátozza, Megrendelő megfelelő határidő kitűzésével tehermentesítést követelhet a Vállalkozótól és a tehermentesítésig megtagadhatja az ehhez szükséges vállalkozói díj összegének megfizetését. Amennyiben tehermentesítés lehetetlen vagy Vállalkozó a kitűzött határidőt elmulasztja, Megrendelő elállhat a szerződéstől, illetőleg kártérítést követelhet.

A vállalkozói díj meghatározásánál a felhasználási jogok ellenértékét figyelembe kell venni, a szerzői jogi oltalom alá eső dokumentum felhasználási díját a vállalkozói díj teljeskörűen tartalmazza.

Közreműködő igénybevétele esetén a Vállalkozó köteles gondoskodni a Megrendelő javára szóló, a jelen bekezdésben foglaltakkal analóg tartalmú, felhasználási jog átadására vonatkozó nyilatkozat közreműködővel történő elkészítéséről és aláírásáról. Az ilyen módon készített okiratot a Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelőnek átadni.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattévőket, hogy az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program magyar kedvezményezettjei számára előírt Beszerzési Útmutatója értelmében a beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy

 • az ajánlatkérő átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket,
 • az ajánlatkérő indokolatlanul átvállaljon egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat,
 • a nyertes ajánlattevőként szerződő felet mentesítse az olyan szerződésszegésbe esés alól, amelyért felelős lenne, vagy
 • a nyertes ajánlattevőként szerződő felet mentesítse az olyan szerződésszegés, illetve annak jogkövetkezményei alól, amelyért felelős.

A szerződés kizárólag abban az esetben kerülhet módosításra, ha a szerződéskötést követően merül fel olyan, az ajánlatkéréskor, illetve a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény, amely a módosítást indokolttá teszi.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az ajánlatkérésben meghatározott feladatok Ajánlatkérő tárgyban rögzített pályázatának részét képezik, melyre tekintettel Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződésben jelölt feladatait késedelmesen teljesíti, vagy a teljesítés neki felróható okból meghiúsul és emiatt Ajánlatkérőnek a projektben visszafizetési kötelezettsége vagy egyéb fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy annak megtérítésére Ajánlattevő köteles.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlat benyújtási határidejét megelőzően az ajánlattételi felhívást szükség esetén módosítsa vagy indokolás nélkül visszavonja, illetve az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes eljárás esetén is a szerződés megkötését indokolás nélkül megtagadja (Ptk. 6: 74.§ (2)). A szerződéskötés megtagadása kártérítési igényt nem keletkeztet.

Ajánlatkérő maradéktalanul betartja az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program magyar kedvezményezettjei számára előírt Beszerzési Útmutatóban foglaltakat, és annak betartását valamennyi ajánlattévőtől is megköveteli.

Az ajánlatkérő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.

Ajánlatkérő kijelenti, hogy a beszerzési eljárás és a döntéshozatal során az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód, a verseny tisztasága, az összeférhetetlenség alapelveit betartja és betartatja, tartózkodik az ajánlattevői minőséggel össze nem férő magatartásoktól, a gazdasági szereplők jogsértő kiválasztásától, tiltja a gazdasági szereplők összehangolt magatartását, biztosítja a verseny átláthatóságát (a beszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági feltételek és értékelési szempontok az ajánlattevők számára előre megismerhetőek és az ajánlatkérő ezeket következetesen alkalmazza a bírálat és értékelés során).

Ajánlatkérő az alkalmassági és az értékelési szempontrendszer kapcsán az objektivitást minden esetben biztosítja.

Az ajánlatkérő a beszerzési eljárás előkészítse és lefolytatása során jóhiszeműen és tisztességesen jár el.

 1. Adatkezelési tájékoztató:

Ajánlatkérő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete  (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: Rendelet) által előírt kötelezettségének eleget téve tájékoztatja Ajánlattevő képviseletére jogosult természetes személyt, hogy az Árajánlatban megadott személyes adatait a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. melléklete 2.3.2.5. pontjában előírt jogszabályi kötelezettség, árajánlat kérés jogcímén kezeli.

A személyes adatok címzettjei: az Ajánlatkérő árajánlatok kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, és jogi képviselője, mint adatfeldolgozók. A személyes adatok tárolásának időtartama: a Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántart, és legalább 2027. december 31-ig megőriz. A személyes adatok közül a név adatfeldolgozásra átadásra kerülhet kézbesítés céljából a Magyar Postának.

Ajánlattévő képviselőjének, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az általa nyilvántartott személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.

Az adatszolgáltatás az árajánlat benyújtásához feltétlenül szükséges adatok tekintetében előfeltétele az árajánlat érvényességének, azonban Ajánlattevő képviselője a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a benyújtott árajánlat érvénytelen.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy – mint érintett természetes személy – az ajánlatkérő Adatkezelési tájékoztatóját megismerte, az adatkezelő és az adatfeldolgozók személyéről a tájékoztatást megkapta, az abban foglalt információkat és tájékoztatást tudomásul vette, a személyes adatai kezeléséhez és feldolgozásához annak alapján hozzájárul, vagy nem járul hozzá.

Kérem ajánlati felhívásunkat elfogadni, ajánlatukat elkészíteni és részünkre határidőben benyújtani szíveskedjenek.

Miskolc, 2021. május 6.

                                                                    Tisztelettel:

                                                                                                                Lenártek András

                                                                                                                           ügyvezető

Mellékletek: