Programok

A BORA 94 Nonprofit Kft. a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség egyik jogutódjaként – a nemzetközi tevékenység megvalósításában résztvevő kollégák átvételével – jelentős nemzetközi projekttapasztalattal rendelkezik.

A NORDA megalakulása óta számos nemzetközi projekt végrehajtásában működött közre legtöbbször klasszikus kedvezményezettként, esetenként társult stratégiai partnerként vagy szakértőként. E tevékenységek fókuszában régiónk (beleértve Borsod-Abaúj-Zemplén megyét) gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése állt, mely megegyezett és jelenleg is megegyezik mindkét Ügynökség működésének legfontosabb célkitűzésével.

A nemzetközi együttműködések fenntartása és szélesítése immár a BORA 94 Nonprofit Kft. alapfilozófiájának is szerves része: az eltérő kulturális adottságokkal rendelkező országok/régiók kölcsönös tapasztalatcseréje valamint a résztvevők közös gondolkodása egy-egy lokális és közösségi szinten egyaránt jelen lévő problémakörről lehetővé teszi a közös kihívásokra legmegfelelőbb választ adó megoldások beazonosítását.

Ennek megfelelően Ügynökségünk (a NORDA, mint jogelőd) az elmúlt évek során széleskörű szakmai munkát végzett és végez nemzetközi viszonylatban, együttműködve mintegy száz külföldi szervezettel, melyek az Európai Unió 18 tagországát reprezentálják. Partnereink között egyebek mellett fejlesztési, innovációs és energiaügynökségek, technológiai- és kutatóközpontok, oktatási intézmények, kereskedelmi- és iparkamarák, vállalkozások és önkormányzatok találhatók. E partnerek mellett természetesen számos magyarországi szervezettel is együtt dolgozunk, hiszen Ügynökségünk e tekintetben is általánosan törekszik a hazai szervezetek bevonására és támogatására.

Határon átnyúló és interregionális projektjeink az Ügynökség több szervezeti egysége számára is előnyös kereteket nyújtanak ismereteik és kompetenciáik szélesítésére, ezáltal hozzáadott érték realizálódik a szervezet szintjén is.

A nemzetközi kapcsolatok ápolása és szélesítése Ügynökségünk hosszú távú célja, akárcsak olyan további projektek generálása és végrehajtása, amelyek eredményesen járulnak hozzá a megyénkben jelen lévő szociális és gazdasági kihívások sikeresebb kezeléséhez.

 Nemzetközi projektreferenciáink szervezetek és témakörök szerint

A NORDA és jogutódja, a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség 1999 és 2017 között az alábbi nemzetközi projektek megvalósításában vesz/vett részt, vezető partnerként, vagy projektpartnerként.

A NORDA/BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség megvalósítás alatt álló projektjei:

ENERGIAHATÉKONYSÁG

EMPOWERING

„A közigazgatási intézmények kapacitásbővítése az energiapolitikai intézkedések tervezésére és végrehajtására”

Az EMPOWERING projekt elsődleges célja: helyi önkormányzatok felkészítése integrált energiastratégiák megvalósítására különböző kompetenciafejlesztést célzó tevékenységeken keresztülA projekt a NORDA Nonprofit Kft. részvételével korábban lebonyolított „City_SEC projekt” eredményeire épül és elsősorban azokat a partnereket vonja be, akik abban a projektben már sikeresen együttműködtek. A projekt végére az önkormányzatok vállalják, hogy külső szakértő segítségével elkészítik az adott település Fenntartható Energia Akciótervét (SEAP), mely később a Polgármesterek Szövetsége felé benyújtásra kerülhet. (A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás rész nem készül el jelen projekt keretében.)

A projekt az Európai Unió HORIZON 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramja keretében kerül megvalósításra, 1 497 003, 75 € összköltségben.

REBUS

„Középületek energiahatékonyságának javítása”

A REBUS projekt célja a hatóságok/közintézmények képviselőinek kapacitásbővítése a résztvevő európai régiókban az általuk kezelt középületek/intézmények hatékony felújítására vonatkozóan, amely ezáltal jelentős energiamegtakarítást és a közpénzek hatékonyabb felhasználását eredményezheti.  Az Észak-Magyarországi régió önkormányzatai és közintézményei a projektben való részvétel által lehetőséget kapnak arra, hogy az energetikai területen legfejlettebb régiók (pl. Malmö város önkormányzata, Svédország) jó gyakorlatainak megismerésével és azok potenciális átvételével hatékonyabban tudjanak tervezni és megvalósítani energetikai beruházásokat és ezáltal jelentősebb mértékben járulhassanak hozzá az Európai Unió 2030-ig tervezett energiastratégiájában vállalt és meghatározott célértékek mielőbbi teljesítéséhez.

A projekt az Európai Unió INTERREG EUROPE programja által kerül finanszírozásra, 1 750 911 € összköltségben.

TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK/FIATALOK

SOL – SENSE OF LIGHT

„Stratégiai partnerség az ifjúságért, együttműködés az innovációért és jó gyakorlatok cseréje”

A SOL projekt célja a gyerekek, fiatalok, felnőttek kapacitásának, képességeinek és készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy közvetlen közösségüknek, kreatív, aktív, önálló, versenyképes és foglalkoztatható tagjai lehessenek. A projekt során egyrészt a fiatalokkal foglalkozó tanárok, trénerek, aktivisták és a helyi önkormányzatok képviselői fotós képzéseken vesznek részt. Másrészt innovatív tanulási és képzési eszközök, módszerek kerülnek kidolgozásra a fenntartható fejlesztés témakörében (gazdasági, társadalmi és környezeti). Végezetül pedig a vállalkozási képességek fejlesztése a projekt kedvezményezettei körében.

A projektet az Európai Unió ERASMUS+ program támogatja, 247 195 € összköltségben.

A NORDA korábban megvalósult projektjei:

 ENERGETIKA

KNOWBRIDGE

„Határon átnyúló tudáshíd a megújuló energiaforrások klaszter területén Kelet-Szlovákiában és Észak-Magyarországon”

A projekt fő célja egy Közös Akcióterv megalkotása a gazdasági versenyképesség növelése érdekében. Fontos célkitűzés volt továbbá a két határ menti régió egymáshoz való kötődésének erősítése, a regionális hatóságok, kutatóintézetek és üzleti vállalkozások partnerkapcsolatainak és együttműködésének elősegítése.

A két szomszédos konvergencia térség legjelentősebb felsőoktatási intézményei – a Miskolci- és a Kassai Műszaki Egyetem – által kidolgozott módszertan mentén olyan tanulmányok születtek, melyek lehetővé tették a két régió megújuló energiához kapcsolódó szereplőinek (kutatóintézetek, oktatási intézmények, vállalkozások), adottságainak, lehetőségeinek alapos megismerését. Ezzel párhuzamosan beazonosításra és bemutatásra kerültek – leginkább Spanyolországban és Angliában alkalmazott – jó gyakorlatok.

A két régió SWOT analízisének elkészítését követően sor került a Közös Akcióterv megalkotására. Az Akciótervben nevesített 43 projektjavaslat közül 6 esetben komplett üzleti terv is készült.

A projekt az Európai Unió FP7 Kutatási Programja keretében került finanszírozásra 1 051 888 € összköltségben.

City_SEC

„Önkormányzatok által alkotott Fenntartható Energia Közösségek regionális fejlesztési ügynökségek általi támogatása annak érdekében, hogy Európa aktív energetikai szereplőivé váljanak”

A City_SEC projekt a részt vevő partnerek azon közös igényén alapult, melynek lényege a Polgármesterek Szövetsége által meghatározott célok eléréséhez szükséges helyi energiastratégiák kidolgozásának elősegítése.

A projekt keretében lehetővé vált egy átfogó energetikai elemzés elkészítése. A bevont önkormányzatok részére külső szakértők közreműködésével a helyi energia kereslet-kínálat alakulására vonatkozó tanulmány készült, ami alapját képezte a települések számára elkészített Fenntartható Energiagazdálkodási Akcióterveknek.

A projekt elősegítette a megújuló energia használatához kötődő szociális-, adminisztratív, illetve jogi akadályok felszámolását: tréningekkel, információs- és szemléletformáló tevékenységekkel egyszerre érte el a helyi döntéshozókat és a lakosságot.

A projekt a CIP-IEE (Competitiveness and Innovation Framework Programme – Intellingent Energy Europe) programja keretében került megvalósításra 1 175 920 € összköltségben.

CENCE

„Európai energiaklaszterek hálózatának kialakítása”

A CENCE projekt célja a résztvevő partnerek által az Európai Energiaklaszterek új együttműködési-tanulási alapokra (platformra) történő helyezése volt, kihasználva a kölcsönös tapasztalat-és tudástranszfer kínálta lehetőségeket, törekedve a legjobb, ill. jó gyakorlatok átvételére, elsajátítására, ösztönözve ezáltal mind az intézményi, mind a vállalati innovációt. A projekt egy új típusú klaszterképzési módszertanon alapult, mely kifejezetten a már fejlett és a még kialakulóban lévő Európai Energia Klaszterek együttműködési kapcsolatrendszerére irányul. A folyamat három lépcsős szakaszból áll: Tanulás – Hálózatépítés – Együttműködés.

A projektet az Európai Unió FP6 kutatási keretprogramja finanszírozta, 1 081 867 € összköltségben.

INNOVÁCIÓ

NORRIS

„Észak-Magyarország – Kassa Bilaterális Regionális Innovációs Stratégia kialakítása”

A NORRIS projekt átfogó célja egy részletes, a regionális igényeket tükröző Regionális Innovációs Stratégia és egy közös Bilaterális Stratégia kialakítása a két régióban, annak érdekében, hogy az innováció alkalmazásával növelje a két régió versenyképességét és az együttműködő régiókon belül és a régiók között erősítse a határon átnyúló regionális és gazdasági kohéziót.

A projektet az Európai Unió FP6 kutatási keretprogramja támogatta, 789 000 € összköltségben.

PROACT

„Regionális innovációs politika a gyakorlatban: hatékony eszközök az új tagállamok felzárkózására”

A Tudásrégiók kezdeményezés célja az volt, hogy a régiók hatékony bevonásával megvalósítsa a 2000 márciusában a lisszaboni csúcsértekezleten megfogalmazott, az Európai Kutatási Térség kialakítására tett javaslatokat. A program kiemelt területeként kezelt tudástranszfer keretében a különböző know-how-k, innovációs „legjobb gyakorlatok” a fejlettebb technológiai potenciállal rendelkező nyugat-európai régiókból a kevésbé fejlett, jobbára kelet-európai régiók felé áramolhattak. A ProAct pályázat jelentősége, hogy a vállalatgazdaságtanban széles körben és előszeretettel használt folyamat-benchmarking módszertant – támaszkodva a fejlettebb régiók korábbi tapasztalataira – a régiók viszonylatában alkalmazta.

A projektet az Európai Unió FP6 kutatási keretprogram támogatta, 499 670 € összköltségben.

IT

DLA

„Közös módszertan alapján bevezetésre kerülő Helyi Digitális Menetrend hatása az elektronikus közigazgatást érintő regionális politikákra”

A projekt az Európai Unió EU INTERREG IVC programja keretében került finanszírozásra, 1 455 348 € összköltségben.

A digitális menetrend (Digital Agenda) az EU 2020 stratégia hét kiemelt kezdeményezése közül az egyik.

A DLA projekt célja, hogy az információs társadalom és az információs technológia eszközeinek segítségével javítsa a különböző régiók polgárainak és vállalkozásainak mindennapi életét, és elősegítse azt, hogy a polgárok az információs társadalom minél több lehetséges előnyével élhessenek. Ennek érdekében a résztvevő régiók beazonosítottak 36 alkalmazott jó gyakorlatot, melyből az 5 legjobb gyakorlat kiválasztásra került. Ezek tanulmányutak keretén belül kerültek még részletesebb bemutatásra.

A projekt legfőbb eredménye egy olyan gyakorlatorientált stratégiai és módszertani dokumentum volt, mely egy közepes méretű önkormányzat és közhivatal számára lehetővé teszi IKT kompetenciáinak beazonosítását – egy értékelő kérdőív segítségével –, és részletes, mindenre kiterjedő lépéseken keresztül segít fejleszteni az adott intézmény információs technológiai háttérét, illetve rámutat a finanszírozási lehetőségekre is.

TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK

CREATOR

„ Nemzetközi miniprogram az idősödő korosztály helyzetének javítására”

A CREATOR mini-program az elöregedő népesség által generált kérdésekre koncentrált. Fő célkitűzése a gazdasági-fejlesztési lehetőségeket megcélzó, az idősödő társadalom igényeire épülő kreatív regionális stratégiák kialakítása annak érdekében, hogy a régióból kiáramló fiatalabb korosztályok, és az idősödő népesség növekvő aránya gerjesztette kettős hatásokra a régiók pro-aktív módon tudjanak reagálni.

A CREATOR egy ún. miniprogram: azon kevés interregionális projektek egyike volt, melyek keretein belül másodlagos kedvezményezettek – ún. alprojekt résztvevők – is támogatásban részesülhetteek.

A projekt egyik igen fontos eredménye volt, hogy nagyszámú európai jó és legjobb gyakorlat került beazonosításra idősügyi szolgáltatások, idős korosztályt célzó termékek, kapcsolódó munkahelyek minőségi tényezői, továbbá regionális szintű idősügyi stratégiák vonatkozásában, valamint átfogó vizsgálat tárgyát képezte ezen megoldások transzferlehetőségeinek kérdésköre.

A projekt keretében elkészült egy olyan – széles körű szakmai bázisra alapozott – Politikai Manifesztum, továbbá egy ahhoz tartozó technikai forrásgyűjtemény, amely lehetővé teszi a települési/megyei/országos szintű döntéshozók számára, hogy a területi idősügyi stratégiákat a más helyeken már bevált, korszerű megoldásokra és a célcsoport igényeinek magas fokú ismeretére alapozzák.

A projekt az Európai Unió INTERREG IVC programja keretében került finanszírozásra, 4 926 000 € összköltségben.

SEMIGRA

„Szelektív migráció és nemek arányának kiegyensúlyozatlansága a vidéki területeken”

A népességcsökkenés és a szelektív migráció Európa számos rurális régióját erősen sújtja. Az elvándorlási folyamatok bizonyíthatóan egyre inkább kapcsolódnak a nemek közötti aránytalanságok kialakulásához. A folyamatok főként a felnőtt korosztály fiatalabb részét érintik, amit a fiatal képzettebb nők hiánya jellemez. Ennek kapcsán gyakran feltételezik, hogy a nők számának csökkenése együtt jár a társadalmi kohézió megbomlásával és negatív hatást gyakorol a régió demográfiai-, kulturális- és gazdasági fejlődésére. Figyelembe véve az Európában zajló területi kohéziót, a SEMIGRA (Selective Migration and unbalanced Sex Ratio in Rural Regions) projektnek rámutatott a – különböző gazdasági és strukturális körülményekkel bíró – rurális régiókat sújtó szelektív migráció és nemi aránytalanság okaira és következményeire.

A projektet az ESPON program támogatta.

TURIZMUSFEJLESZTÉS

ERNEST

„Európai Kutatási Hálózat a Fenntartható Turizmusért”

Az ERNEST projekt integrált megközelítésben célozta a turizmus szektor fenntartható fejlesztését a regionális kutatási programok közötti koordinációval és átjárhatóság biztosításával, amelyek általában külön-külön vizsgálják a szektorok, tudományterületek jellemzőit (pl. közlekedés, energia, környezetvédelem, élelmiszer- és mezőgazdaság, társadalomtudomány, közgazdaságtan, egészségügy, stb.) A komplex cél egy olyan működési keret kialakítása és megerősítése volt, amely a fenntartható turizmusra fókuszálva koordinálja a különböző szegmensek kutatásait.

A projekt az Európai Unió EU FP7 kutatási keretprogramja keretében került finanszírozásra, 1 900 296 € összköltségben.

SHINING MOUNTAINS

„Sport és egészség, mint innovatív kezdeményezések a hegyvidéki területek fejlesztéséért”

A SHINING MOUNTAINS projekt célja közös módszertan és eszközök kidolgozása volt a helyvidéki területek wellness- és egészségturisztikai kínálatának összehangolt fejlesztése érdekében. A projekt eredményeképpen létrejött egy transznacionális egészségturisztikai klaszter. A turisztikai szereplők kapacitásbővítő e-képzéseken vettek részt.

A projektet az Európai Unió INTERREG IIIB CADSES programja finanszírozta 1 186 500 € összköltségben. A NORDA vezető partnerként vett részt a projektben.

ECTN

„Európai Kulturális Turizmus Hálózat”

Az ECTN projekt keretében létrehozott partnerség és a megvalósítandó projekt célja volt, hogy a kulturális turizmus fejlesztésében érdekelt régiók megosszák tapasztalataikat és legjobb módszereiket a regionális fejlődés és a munkahelyteremtés érdekében.

Az ECTN az egyedüli olyan hálózat, amely kapcsolatot teremt Európa különböző régióban a turizmus és a kultúra szakértői között. Ez mindkét szektor számára számos előnyt hozhat és kedvező partneri kapcsolatokat kezdeményezhet összeurópai szinten. A projekt átfogó célja, hogy hatékonyabb regionális kulturális politikát és stratégiát alakítson ki, segítve ezzel a regionális fejlődést. A hálózat jelenleg is aktívan működik.

A projektet az Európai Unió INTERREG IIIC programja támogatta, 547 582,16 € összköltségben.

REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

REGMOBEX

„Regionális fejlesztési szakemberek mobilitási és tapasztalatcsere programja”

A REGMOBEX projekt célja, hogy az Ügynökségek munkavállalói speciális multikulturális közegben, gyakorlatban alkalmazhassák és továbbfejleszthessék szervezetünk fő tevékenységi területei által megkívánt szaktudásukat.

A projektben a pályázó intézmény, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség mellett az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, mint küldő, valamint három nemzetközi partner: South Denmark Europe Office, a Western Greece régió és a Basque régió, három különböző intézményével (2 spanyolországi, 1 brüsszeli székhelyű) mint fogadó intézmények vettek részt. A Fejlesztési Ügynökség a gazdaságfejlesztés területén elsősorban a szociális, turisztikai jellegű és barnamezős fejlesztésekre, míg az Innovációs Ügynökség az üzleti szféra, az innováció és K+F potenciál fejlesztésére koncentrált. Az egyénenként 4 hétre tervezett, ún. „learning by doing”, cselekvéses tanulás lehetővé tette, hogy – a fogadó intézményeknél eltöltött időszak alatt – a régiós szakemberek elmélyíthessék elméleti ismereteiket az európai intézmények felépítését, egymáshoz való viszonyát, tevékenységét, hatásköreit és kompetenciáját, felelősségi köreiket, a lobbizás és projektírás, projektmenedzsment művészetét illetően, továbbá nemzetközi környezetben tehették próbára és fejleszthették nyelvi-, szakmai-, munka- és alkalmazkodó képességüket.

A projektet az Európai Unió Leonardo Da Vinci – Lifelong Learning programja támogatta, 24 940 € összköltségben.

LOGISZTIKA

LOG-CBC

„Interregionális logisztikai hálózatok keretfeltételeinek feltérképezése és megalapozása Észak-Magyarországon és a Kassai és a Besztercebányai kerületekben”

A LOG-CBC projekt célja a régiók logisztikában érdekelt szereplői között kialakuló hálózat megalapozásával elősegíteni a határmenti régiók összehangolt fejlődését az Európai Uniós források hatékony felhasználásán keresztül. A cél olyan tanulmány készítése volt, amely a Kassai régió és az Észak-Magyarországi régiót illetően felméri a régiók logisztikai potenciálját, meghatározza a régiókban működő gazdasági szervezetek meglévő logisztikai igényeit, a felmérések által lehetővé tette a 2007-2013-as tervezési időszakra szóló fejlesztési irányok logisztikát érintő vonatkozásainak pontosabb meghatározását, a logisztikai fejlesztések összehangolását.

A projektet az EURÓPAI UNIÓ PHARE CBC programja Szlovákia/Magyarország támogatta, 60 000 € összköltségben.

KÖZIGAZGATÁS

KÖZTÉRKÉP

„KÖZigazgatási és TÉRségfejlesztési térKÉP”

A projekt célja a határmenti régiók összehangolt fejlődésének elősegítése, a partnerségi kapcsolatok kialakítása volt, az egységes szakmai háttér és a kapcsolatfelvétel megalapozásán keresztül. A fejlesztés helyi szereplői között kialakuló zökkenőmentes munkakapcsolat megalapozásával elősegíteni a határmenti régió összehangolt fejlődését, az Európai Uniós források hatékony felhasználásán keresztül.

A projektnek három közvetlen célkitűzése volt, amelyek a következők: a helyi fejlesztésben résztvevő szereplők közötti partnerségi kapcsolat kialakulásának elősegítése, jövőbeni közös stratégiák kialakításához szükséges egységes szakmai háttér biztosításának előkészítése, kapcsolatfelvétel és közös projektek megalapozása.

A projektet az Európai Unió Phare CBC KKPA Szlovákia/Magyarország program támogatta, 46 376 € összköltségben.

BARNAMEZŐS TERÜLETEK REVITALIZÁCIÓJA, KÖRNYEZETIPAR

REVITAE

„Átszervezés, gazdasági fejlesztés és élénkítés innováció és technológia transzfer valamint kooperáció kibővítésének segítségével”

A PHARE projekt célja a REVITAE Interreg IIIC projekthez kapcsolódóan, annak szerves részeként, ám önálló feladatokkal és célokkal az Észak-Magyarországi Régió Európai Unióhoz való csatlakozásának és gazdasági, szociális felzárkóztatásának elősegítése volt. A projekt közvetlen célcsoportja a régió kis- és középvállalkozásai, valamint a K+F intézetek voltak. A PHARE projekt 3 szakmai célt tartalmazott, melynek megvalósítása 6 különböző típusú tevékenységen keresztül történt. Ezek mátrix rendszerben helyezkedtek el.

A 3 szakmai modul, főbb célok a következőek voltak:

  1. A) Tudás alapú innovációs központ
  2. B) Regionális Gazdaságfejlesztés
  3. C) Barnamezős területek rehabilitációja és a felhagyott iparterületek revitalizálása

A projektet az Interreg IIIC Phare program támogatta, 1 440 000 € összköltségben. A projektben a NORDA vezető partnerként vett részt.

FENNTARTHATÓ MOBILITÁS

ACCESS2MOUNTAINS

„Az Alpok- és Kárpátok közlekedési lehetőségeinek javítása fenntartható turizmus feltételeinek magasabb szintű biztosítottságáért”

Az ACESS2MOUNTAINS projekt az Alpok és Kárpátok érzékeny régióiban ill. ezen régiók között „tartósan, környezetbarát módon fenntartható turizmus feltételeinek kedvezőbbé tétele” volt oly módon, hogy ebből minden potenciális érdeklődő profitáljon. Cél a meglévő problémák beazonosítása, a tudatosság növelése, a közös tudásbázis növelése és egy nyomonkövetési funkciót ellátó bázis létrehozása.

A projektet az Európai Unió South-East Europe program finanszírozta, 2 222 411 € összköltségben.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség korábban megvalósult projektjei:

TERÜLETFEJLESZTÉS

„Együtt-egy irányba! Határok nélkül…”

„Partnerséget építünk”

Borsod-Abaúj-Zemplén és Kassa megyék kapcsolatában ez nem csak szlogen, hanem az elmúlt években számos sikeres pályázatot, valós eredményeket felmutató együttműködést jelent. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és az iglói ROCHUS-Rozvoj Spiša n.o. szervezet a 2008-as pályázati felhívásra „Együtt-egy irányba! Határok nélkül…” címmel nyújtott be közös pályázatot, és nyerte el a támogatást. A két szervezet legfontosabb feladatának tartotta, hogy közösen készüljenek fel a jelenlegi és a jövőbeni gazdasági- és területfejlesztési kihívásokra és az azokhoz kapcsolódó pályázatokra. A projekt keretében 2010 áprilisában és májusában konferenciákat szerveztek mindkét megyében, és közös tematikán alapuló, korszerű információkat közvetítő képzést tartottak a két megye területfejlesztéssel foglalkozó szakembereinek.

A projektet az Európai Unió Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programja támogatta, 84 268,60 € összköltségben.